Pobles, Persones i Treball

Nostra intenció és crear societats en funció de les persones que les vagin a integrar, tenint molt en compte els oficis, coneixements i professió de tal manera que la societat que es crea estigui equilibrada i permeti una certa exclusivitat en l'àmbit de les professions i coneixements de cada nou habitant. D'aquesta manera la redistribució del treball, activitats i labors serà efectiva i es crearan societats sostenibles.

 

La nostra intenció és crear societats integrades per persones que desenvolupin activitats autònomes, que cada persona sigui capaç de gestionar i donar servei per si només en l'àmbit de la seva activitat professional sense necessitat de comptar amb treballadors assalariats, volem eliminar el concepte de treballador depenent (substituït en tot cas per la figura d'ajudant aprenenta) o el que és el mateix pretenem crear petites societats de persones autònomes que cobreixin amb el seu esforç personal les necessitats d'aquesta societat, i que vagin transmetent la seva saber pràctic de forma controlada.

Com antigament, al poble, estarà : el metge, l'enginyer, el químic, l'agricultor, el ramader, el veterinari, el ferrer, el mecànic, el forner, etc... Un tots para un i un per a tots.

La nostra intenció és donar cabuda a totes les professions possibles que existeixin en l'actualitat per poder arribar a crear societats completes en béns i serveis bàsics i autosuficients en la major mesura de les seves possibilitats, d'aquí la gran importància i prioritat de crear una borsa nombrosa de voluntaris professionals.

Societat Rural Estructurada i Autònoma en funció de les Llistes de Professionals

El nostre objectiu se centra a crear petites societats autònomes d'economia sostenible sobre la base d'una estructura soci-professional existent que integrada de forma equilibrada en un marc geogràfic concret permeti el desenvolupament natural d'aquesta societat.

Societats estructurades en funció de les persones que les vagin a integrar, persones professionals amb coneixements, o el que és el mateix i al revés de l'evolució que segueixen les societats modernes, en les quals es crea infraestructura al atzar, de forma capritxosa per adaptar-la a una futura societat que no existeix, a priori, amb l'única fi d'especular sense pensar en les conseqüències, Nosaltres la APTCE, construïm per necessitat per a persones amb coneixements i aptituds concretes necessaris tots ells per a un sosteniment equilibrat de la societat que es pretén crear.

Coneixements que desenvolupats i aplicats dins d'un marc geogràfic concret permetin el sosteniment d'una economia interna així com la coexistència del conjunt de persones de forma natural sense necessitat de forçar el mercat, la productivitat ni cap d'aquests factors dels quals depèn la societat moderna de consum.

Aquest tipus de societat pot sobreviure 1000 anys si es manté la disciplina en el control de l'oferta i la demanda de professionals. Igual que els Estats convoquen places limitades per als seus funcionaris una societat necessita controlar el mercat professional limitant l'accés a les places en funció de les seves necessitats garantint l'exclusivitat professional .

L'èxit resideix en el simple control de l'oferta i la demanda. Una societat de rics és aquella en la qual no existeix competència entre els seus professionals cadascú es dedica al seu, tots necessiten de tots i el conjunt de la societat s'estructura en professionals autònoms que van transmetent els seus coneixements per la via de la pràctica a les noves generacions.

Els països amb millors resultats acadèmics i amb economia més sanejada són aquells que basen l'educació en l'aprenentatge visual, pràctic, on es desenvolupi la capacitat d'observació, reacció i imaginació, i no mitjançant l'autoaprenentatge memorístic de textos.

Pel que el primer pas i objectiu de la nostra associació és la creació d'una borsa de professionals per crear llistes de repoblació i societats equilibrades. Més Info: borsa professionals>>>

A.P.T.C.E.

Teléfono: +34 665 660 232

Mail: info@aptce.eu

CIF: G 93165280Premio Renacimiento

Viajes de Fin de Curso

..Expediciones llenas de Aventura

Viajar sin pagar? ........Sí, es posible

Por... 32 horas de trabajo como voluntario APTCE>>

Adquiere Arte Solidario

DONATIVOS PAYPAL

Sigue éste enlace >>

Noticias

Nueva presencia en Internet

Ahora también puede informarse sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las siguientes noticias en Internet: